<font id="tdx77"></font>

  <sub id="tdx77"></sub>

  <sub id="tdx77"></sub>

  <address id="tdx77"></address>

  <address id="tdx77"></address>

    NA?E PRACOVNí KULTURA

    PRACUJEME NA TOM, CO JE D?LE?ITé

    Práce ve spole?nosti Caterpillar zahrnuje víc, ne? jen samotnou práci. Najímáme inteligentní a?p?átelské osobnosti, co? se odrá?í na na?í kultu?e. Dodr?ujeme vysoké standardy a?usilujeme o?to, aby se na?e hodnoty integrity, dokonalosti, tymové práce, oddanosti a?udr?itelnosti odrazily ve zp?sobu, jakym pracujeme. Sna?íme se o?to, aby na?i zaměstnanci neustále plnili náro?né úkoly a?p?itom stále cítili na?i podporu. Nabízíme p?íle?itosti pro profesní rozvoj, v?etně program? pro rozvoj v?d?ích dovedností. Oceňujeme rozmanitost na?eho tymu a?zároveň spolupráci nap?í? spole?ností Caterpillar.

    Na?e kultura, stejně jako v?e ostatní v?na?í spole?nosti, m??e existovat jen díky p?ispění jednotlivych zaměstnanc?. ?lověk za ?lověkem vytvá?í prost?edí, ve kterém pracujeme, a?jsme hrdí na spole?nost Caterpillar tak, jak jsme ji vybudovali.  

    玉米影视 下载安装